Умови проведення

Участь у конференції БЕЗКОШТОВНА

Для участі у конференції необхідно:

 1. Заповнити заявку на участь у конференції за формою, що додається (Зразок заявки на участь). 
 2. Надіслати електронний варіант наукової роботи.

Зазначені вище матеріали необхідно надіслати до 18 грудня 2018 року (включно) на електронну пошту epconf2018pstu@gmail.com

Вимоги до оформлення:

 • Наукові тези повинні бути виконані на актуальну тему, містити глибоке наукове дослідження, без плагіату.
 • Обсяг тез – до 3-х сторінок, текстовий редактор –Microsoft Word, орієнтація – книжкова, поля – усі 20 мм; гарнітура – Times New Roman, кегль – 14, абзац – 1,0, міжрядковий інтервал – 1,5.
 • Перший рядок – назва доповіді (великими літерами, шрифт жирний, вирівнювання по центру).
 • Другий – прізвище та ініціали автора (шрифт жирний, вирівнювання по правому краю).
 • Третій – група, курс, місце навчання, (шрифт курсив, вирівнювання по правому краю)..
 • Четвертий – ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання наукового керівника (шрифт курсив, вирівнювання по правому краю)..
 • Далі – текст доповіді, вирівнювання – по ширині.
 • Діаграми, схеми, таблиці та формули оформлюються відповідно до ГОСТ 2.105-95; кожна ілюстрація, діаграма, схема повинні бути підписані, таблиця – мати назву; малюнки та фотографії в тексті не приймаються.
 • Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках – [1, с. 38], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки.
 • Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до чинних стандартів бібліографічного опису (див.: Бюлетень ВАК України №3 за
  2008 рік).
 • Електронний варіант файлу має бути названий прізвищем автора роботи і записаний у форматі .doc (наприклад, Петренко.doc).

Примітка:

У разі невідповідності тез вказаним вимогам оргкомітет може відмовити у прийнятті їх до друку