Секции / Секції

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОБІТ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ НА КОНФЕРЕНЦІЮ:

Обсяг тез не повинен перевищувати 1 стор. формату А4 (включно із рисунками, формулами, таблицями), оформлених відповідно до даних вимог.

Формат: 21´29,7 см (формат А4). Поля: верхнє, нижнє та праве – 2 см, ліве – 3,0 см. Шрифт: Times New Roman 14 pt, звичайний.

Стиль: відступ 0,5 см, вирівнювання по ширині, міжрядковий інтервал – одинарний, автоматичне розміщення переносів.

Стиль назви: напівжирний, великі літери, без відступу, вирівнювання по центру, заборона автоматичного переносу слів, розмір інтервалу після – 14 pt.

Стиль авторів: напівжирний курсив, без відступу, вирівнювання по центру, інтервал після – 14 pt.

Стиль рисунків: рисунки повинні бути вмонтовані в текст документа. Назва рисунка розташовується під рисунком. Стиль: вирівнювання по центру, нумерація – арабськими цифрами, інтервал перед – 3 pt, після – 10 pt.

Стиль таблиць: заголовок таблиці повинний розташовуватися над таблицею. Слово «Таблиця__» розташовується по правому краю, нумерація – арабськими цифрами. Нижче наводиться назва таблиці. Стиль: вирівнювання по центру, інтервал після – 3 pt.

Доповідь не має перевищувати 10 хвилин.

НАУКОВІ РОБОТИ БУДУТЬ ОЦІНЮВАТИСЬ ЗА НАСТУПНИМИ ПОКАЗНИКАМИ:

Критерії оцінки наукової роботиМаксимальна кількість балів
Актуальність проблеми 15
Новизна та оригінальність ідей 25
Теоретичні наукові результати 10
Практичне значимість досліджень 25
Рівень використання наукової літератури та інших
джерел іформації
10
Якість оформлення 15